Vispārīgie noteikumi

I

Šajos Vispārīgajos piegādes noteikumos un nosacījumos turpmāk minētajiem terminiem ir šāda nozīme.

Dadsons: uzņēmuma atrašanās vieta ir Atputas Iela 4 Rīgā,Latvijā;

Klients: uzņēmums, kas noslēdz līgumu ar Dadsons;

Līgums: Līgums starp Dadsons un Klientu.

II

Klienta iespējamo pirkšanas noteikumu un nosacījumu piemērojamība ir skaidri noraidīta. Tie nosacījumi, kurus Dadsons uzskata par atšķirīgiem nošiem vispārējiem piegādes noteikumiem un nosacījumiem, neliedz turpināt piemērot citus noteikumus. Nosacījumi, kas atšķiras no šiem vispārējiem piegādes noteikumiem un nosacījumiem, ir spēkā tikai tad, ja par tiem ir panākta tiešara kstiska vienošanās vai tie ir sniegti pa e-pastu.

III

Katrs izraudzītais piedāvājums un īpašais Dadsons piedāvājums nav saistošs. Acīmredzamas kļūdas vai kļūdas vietnē un mapēs, norādītajos Dadsons piedāvājumos vai e-pasta ziņojumos nesaista Dadsons. Ja piegādā dabiskus materiālus, piemēram, koksni, tad par norādi var uzskatīt tikai modeļus vai to attēlus, lai būtu pieņemamas krāsas un struktūras atšķirības. Dati par piedāvātajām precēm, piemēram, rādītāji, izmēri, svars, izskats, attēli un kvalitāte, attiecas tikai uz tuvinājumu un nav saistoši. Dadsons patur tiesības mainīt savus modeļus.

IV

Norādītās cenas ir šādas: pamatojoties uz piegādi no Dadsons, noliktavas vai citas uzglabāšanas vietas uzņēmuma; PVN, importa nodevu, citu nodokļi, nodevu un tiesību nepiemērošana nav Dadsons atbildība. Transporta un apdrošināšanas izmaksas arī nav Dadsons atbildība, ja vien nav panākta vienošanās vai noteikts citādi. Dadsons ir tiesības laiku pa laikam mainīt savas cenas. Ja Klients laikus vai pilnībā nepilda savas saistības pret Dadsons, tad par visām papildu izmaksām, kas rodas Dadsons rezultātā, atbild Klients. Ja Klients vēlas mainīt pasūtījumu, ja tam var būt finansiālas sekas. Pasūtījumu var mainīt tikai pēc tam, kad Klients ir piekritis maksāt papildu izmaksas.

V

Ja Klients pilnībā vai daļēji atceļ pasūtījumu, tad tiem ir jākompensē Dadsons visi izdevumi (sagatavošanas izmaksas,trešo pušu pasūtījumi, uzglabāšana utt.), kas pamatoti veikti, lai izpildītu Līgumu, neatkarīgi no Dadsons tiesībām saņemt kompensāciju zaudētās peļņas dēļ. Anulēšanai jānotiek rakstiski vai pa e-pastu. Kad nekavējoties Klients ir darījis zināmu Dadsonam faktu, ka tas vēlas pilnībā vai daļēji atcelt pasūtījumu, atcelšanas izmaksas tiks paziņotas Klientam. Ja Klients nepiekrīt atcelšanas izmaksām, sākotnējais pasūtījums paliek neskarts, un preces tiek piegādātas saskaņā ar vienošanos, un Klientam ir jāmaksā pilna cena, par kuru ir panākta vienošanās.

VI

Norādītie piegādes laiki vienmēr ir aptuveni. Piegādes laikapārsniegšana nedod klientam tiesības uz kompensāciju arzaudējumu atlīdzināšanu, Līguma laušanu vai jebkāda citaveida kompensāciju.

Klientam ir pienākums savākt piegādātās preces. Visas preces,kuras Klients nav iekasējis, tiks glabātas uz Klienta rēķina unriska.

Piegāde notiek “ex works” saskaņā ar “Incoterms 2010”.Atbildība par šīm precēm klientam tiek nodota nekavējoties.Dadsons padara tos pieejamus Klientam.

Klients un Dadsons var vienoties, ka Dadsons nokārtos kravastransportēšanu. Šādā gadījumā Klients uzņemas risku parglabāšanu, iekraušanu, transportēšanu un izkraušanu. Klientsvar apdrošināties pret šiem riskiem. Par transporta izmaksāmbūs atbildīgs Klients, ja vien nav panākta cita vienošanās.

Klientam ir jānodrošina, ka galamērķi, kur preces jānogādā, varsasniegt bez šķēršļiem. Ja tomēr ir šķērslis, kas liedz piegādi,tad krava tiks piegādāta līdz pat šķērslim.

VII

Klientam ir jāsamontē preces saskaņā ar montāžas instrukcijām. Visas montāžas izmaksas ir Klienta pārziņā. Klientam jānodrošina, ka nepieciešamās sagatavošanas darbības, piemēram, pamati, tiek veiktas saskaņā ar instrukcijām, un kur preces jāsamontē, ir piemērota šim mērķim.

VIII 

Klientam ir jāpārbauda preces tieši pēc piegādes. Iespējamie defekti vai trūkstošās detaļas jādara zināmas Dadsonam 8 dienu laikā pēc piegādes. Šādā gadījumā Dadsons pēc iespējas ātrāk uzsāk remontu vai piegādā rezerves daļu vai trūkstošo daļu. Defekti neaptur maksājuma pienākumu un nedod klientam tiesības uz kompensāciju par kavējumiem vai atteikšanos nopiegādes. Precēm ir paredzēta 5 gadu garantija. Tas nozīmē, ka gadījumā, ja ir pierādāmi materiāli vai ražošanas kļūda, Dadsons pēc saviem ieskatiem bez maksas jānomaina vai jāremontē bojātās daļas, vai citādi Dadsons atmaksās faktūr rēķina neto summu par bojātajām daļām, neuzņemoties pienākumu maksāt kompensāciju par zaudējumiem no savas puses. Sūdzības netiks izskatītas un garantija tiks atsavināta, ja: klients 8 dienu laikā pēc defekta konstatēšanas neziņo par piegādāto preču Dadsons defektiem; klientu un/vai trešās personas ir izpildījušas piegādāto preču remontu; piegādātajām precēm ir pievienoti priekšmeti, kurus tam nevajadzētu pievienot; defekti ir slikta pamata, nepareizas montāžas, sliktas apkopes vai nepareizu apkopes līdzekļu izmantošanas sekas; ja defektus izraisījis cilvēks, dzīvnieki vai dabas spēki, par to Daddsons neuzņemās atbildību. Klientam jādod Dadsons iespēja izmeklēt garantijas pieteikumu. Gadijumā, ja ir kāda detaļa vai produkts ir bojāts, tad obligāti ir jāsūta Dadsonam bildes un paskaidrojums, kas ir bojāts pa ēpastu vai pastu.

IX

Maksājumam jānotiek rēķinā norādītajā termiņā. Dadsons var pieprasīt, lai Klients samaksā rēķina summu avansā vai bez avansa maksājuma. Ja Klients laikus nesamaksā avansā izrakstīto summu, Dadsonam ir tiesības pārtraukt preču piegādi, kamēr nav samaksāta pilna rēķina nenomaksātā summa. Dadsons nav atbildīgs par iespējamiem bojājumiem, kurus klients cieš no šīs apturēšanas. Ja Klients nesamaksā maksājuma termiņa laikā, Klients ir saistību nepildītājs, un no saistību neizpildes datuma līdz pilnīgai apmaksas summai klientam tiek iekasēti 1% mēnesī. Jebkuru iesāktu nepilnu mēnesi uzskatīs par pilnu mēnesi. Visas tiesas un ārpustiesas piedziņas izmaksas, ko Dadsons sedz, lai saņemtu prasījumu no Klienta, būs Klienta kompetencē. Ārpustiesas iekasēšanas izmaksas ir 15% no pamat summas, bet ne mazāk kā EUR 100. Visi Klienta veiktie maksājumi galvenokārt tiek veikti, lai segtu procentus un iekasēšanas izmaksas, ko veic Dadsons, un pēc tam lai nokārtotu vecākos nenomaksātos rēķinus.

X

Visas piegādātās un vēl piegādājamās preces paliek Dadsons īpašumā, līdz visas prasības (pārdošanas cena, procenti un iekasēšanas izmaksas), kas Dadsons ir vai būs attiecībā pret Klientu, ir pilnībā apmaksātas. Kamēr preču īpašums nav nodots Klientam, Klients nedrīkst uzlikt precēm apgrūtinājumu, piešķirt trešām personām jebkādas citas tiesības uz to, vai pārdot tās tālāk, nekā ta sparasti tiek darīts. Klientam vienmēr jādara viss, ko no tā var pamatoti sagaidīt, lai aizsargātu Dadsons īpašumtiesības. Ja trešās personas uzliek arestu precēm, kas piegādātas saskaņā ar īpašuma saglabāšanu, vai vēlas piešķirt tāmtiesības vai iesniegt prasības, Klientam ir pienākums par to nekavējoties paziņot Dadsons. Ja Klients nepilda vai pilnībā nepilda savas saistības pret Dadsons un ja Līguma laušana notiek neatkarīgi no tā, uz kāda pamata, tad Dadsons ir atļauts ņemt atpakaļ visas preces, uzkurām balstās īpašuma saglabāšana, iepriekš nepaziņojot par tiesas pienākumu nepildīšanu vai iejaukšanos, neatkarīgi no Dadsons tiesībām uz zaudējumu atlīdzināšanu.

XI

Ja uz klienta precēm tiek uzlikts arests, Klienta lietas parmaksājuma apturēšanu tiek deklarētas bankrota stāvoklī vai citādi zaudētas brīvas pozīcijas pār savu kapitālu, vai arī Klienta uzņēmuma darbības izbeigšanas vai likvidācijas gadījumā Dadsons ir tiesības apturēt (turpināt) visu ar Klientu noslēgto (-ās) līgumu (-us) izpildi vai pilnībā vai daļēji likvidēt šo(-s) līgumu (-us) neatkarīgi no Dadsons tiesībām uz zaudējumu atlīdzināšanu. Ja Klients nepilda kādu no saviem pienākumiem attiecībā uz Dadsons vai Dadsons baiļojas, ka Klients nespēs segt savus pienākumus un Klients pēc pirmā Dadsons pieprasījuma nespēs nodrošināt pienācīgu garantiju savu saistību izpildei, tad Dadsons ir tiesības pilnībā vai daļēji likvidēt Līgumu (-us),neatkarīgi no Dadsons tiesībām uz zaudējumu atlīdzināšanu. Pēc 1. un/vai 2. iedaļas izpildes Dadsons nav jāmaksā kompensācija par zaudējumiem. Ja rodas kāds 1. un/vai 2.iedaļā minēts gadījums, visas Dadsons prasības pret Klientu ir maksājamas nekavējoties un pilnībā pēc pieprasījuma.

XII

Dadsons nevar pieprasīt maksāt kompensāciju par zaudējumiem, kas ir nepārvaramas varas vai jebkuras Klienta darbības vai bezdarbības tiešas vai netiešas sekas. Dadsons nav jāmaksā zaudējumu atlīdzība, ja Dadsons paļāvās uz nepareizu un/vai nepilnīgu Klienta sniegto informāciju. Dadsons nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies klientam, jo Klients neglabā, netur, neapstrādā, nefasē,netransportē vai nekomplektē preces pareizā veidā. Dadsons nav atbildīgs par negadījumiem, kas radušies nepareizas vai nespecializētas lietošanas rezultātā, kā arī parbojājumu, kas radies, pārkāpjot montāžas instrukciju, vai parlietošanu, pārkāpjot lietošanas pamācību. Dadsonam nekad nav jāmaksā kompensācija par zaudējumiem sakarā ar izrietošu kaitējumu, piemēram, nokavētu apgrozījumu, neizmantotu peļņu, nokavētiem uzkrājumiem, ražošanas zaudējumiem, uzņēmumu zaudējumiem, uzņēmumudarbības traucējumiem, kavējumiem vai netiešiem zaudējumiem. Ja Dadsons ir atbildīgs par zaudējumiem, Dadsons atbildība irierobežota līdz Dadsons apdrošinātāja veiktās sadales summai. Ja jebkurā gadījumā apdrošinātājs neveic sadali vai apdrošināšana nesedz zaudējumu atlīdzību, Dadsons atbildība attiecas tikai uz rēķina summu vai vismaz uz to līguma daļu, uzkuru attiecas atbildība. Visas prasības pret Dadsons, kas nav iesniegtas 1 gada laikāpēc to rašanās, zaudē spēku.

XIII

Dadsonam nav jāatbilst jebkādām saistībām, ja tas ir traucēts izpildīt saistības, kas izriet no Force Majeure. “Force Majeure”tiks saprasts šādi: ekstremāli laika apstākļi; plūdi; zemeskustība; terorisms; trešo pušu šķēršļi; šķēršļi transportā; streiki; nemieri, kari vai kara draudi; preču zaudējums vaikaitējums to pārvadāšanas laikā; eksporta un importa aizliegumi; Dadsons piegādātāju savlaicīgas piegādes trūkums; ugunsgrēki, traucējumi un negadījumi Dadsons; (starptautiskie) valdības pasākumi. Ja pastāv Force Majeure gadījums, Dadsons atbrīvo nopienākuma piegādāt. Lietas apstākļi noteiks, vai tā notiks pilnībā vai daļēji un vai piegāde tiks apturēta. Ja pēc tam iriespējams piegādāt un/vai mainīt piegādi, tad gan Dadsons, gan Klientam būs jāizmanto šī iespēja.

XIV

Es Komisijas platforma strīdu izšķiršanai tiešsaistē: http://ec.europa.eu/consumers/odr

XV

Latvijas likumi ir piemērojami katram līgumam starp Dadsons un Klientu. Visi strīdi par līgumiem starp Klientu un Dadsons tiks iesniegti kompetentajai tiesai tiesas apgabalā, kurā atrodas Dadsons uzņēmējdarbības vieta.

SAZINIETIES AR MUMS

Sazinieties ar mums jau šodien, lai vienotos par izdevīgākajiem sadarbības nosacījumiem

LIAA

SIA "Dadsons" 27.03.2023. noslēdza ar LIAA līgumu Nr. SKV-L-2022/167 par atbalsta saņemšanu pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.